MRTSEODESIGN

DEV

Analytics Website

Strategic Planner

Website Design

Buyer-Ads Manager

Seo Specialist

PBN Maker

ที่ปรึกษาด้าน IT

System Administrator

Systems Engineer

Data Analytics / Researcher

Computer Engineer

Cyber Security

MRTSEODESIGN

DEV

Analytics Website

Strategic Planner

Website Design

Buyer-Ads Manager

Seo Specialist

PBN Maker

ที่ปรึกษาด้าน IT

System Administrator

Systems Engineer

Data Analytics / Researcher

Computer Engineer

Cyber Security

สาระน่ารู้

ค่า UR/DR/AR/PR คืออะไร?

ค่า UR/DR/AR/PR คืออะไร?

ค่า UR/DR/AR/PR คืออะไร?

UR ย่อมาจาก “URL Rating” ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการวัดคุณภาพของหน้าเว็บไซต์หรือ URL ในมุมมองของการค้นหา (SEO) โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพเว็บไซต์ อย่าง Ahrefs, Moz หรือ Majestic เป็นต้น

ค่า UR จะมีความเกี่ยวข้องกับจำนวนและคุณภาพของลิงค์ที่ชี้ไปยัง URL นั้น ๆ โดยลิงค์ที่มีคุณภาพสูงและมาจากเว็บไซต์ที่มีความเชื่อถือสูง จะช่วยเพิ่มค่า UR ของหน้าเว็บไซต์ได้

ค่า UR มีความสำคัญในการวิเคราะห์เว็บไซต์และการจัดการกับการติดอันดับในการค้นหาของเว็บไซต์ เพราะมันช่วยให้เรารู้ว่าหน้าเว็บไซต์เรามีความสำคัญในมุมมองของคำค้นหาไหม และสามารถปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาและลิงค์ที่ชี้ไปยังหน้าเว็บไซต์ได้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของ SEO ได้

ค่า DR หรือ Domain Rating ใน SEO คือค่าที่ใช้วัดความสำคัญหรือความเข้มของโดเมนของเว็บไซต์ตามสเกลของ Ahrefs ซึ่งเป็นเครื่องมือ SEO ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการ SEO โดยค่า DR จะมีค่าตั้งแต่ 0-100 โดยค่าที่สูงขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงความเข้มของโดเมนของเว็บไซต์ และการเชื่อมโยงภายนอกที่มีคุณภาพสูงมายังเว็บไซต์นั้น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลการค้นหาที่ดีขึ้นในเครื่องมือการค้นหาอย่าง Google หรือเครื่องมืออื่นๆในสังคมออนไลน์

AR ย่อมาจาก “Domain Authority” ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการวัดคุณภาพของโดเมนเนมหรือโดเมนเว็บไซต์ในมุมมองของการค้นหา (SEO) โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพเว็บไซต์ เช่น Ahrefs, Moz หรือ Majestic เป็นต้น

  • ค่า AR จะใช้วัดคุณภาพของโดเมนเนมโดยพิจารณาจำนวนและคุณภาพของลิงค์ที่ชี้ไปยังโดเมนนั้น โดยลิงค์ที่มีคุณภาพสูงและมาจากเว็บไซต์ที่มีความเชื่อถือสูง จะช่วยเพิ่มค่า AR ของโดเมนได้
  • ค่า AR เป็นตัวบ่งชี้ความสำคัญและคุณภาพของโดเมนในมุมมองของ SEO โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0-100 โดยค่าที่สูงขึ้นจะแสดงถึงโดเมนที่มีความสำคัญและมีคุณภาพสูงในการค้นหา
  • การเพิ่มค่า AR ของโดเมนสามารถทำได้โดยการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและสร้างลิงค์ที่มีคุณภาพจากเว็บไซต์อื่นๆ โดยการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานจะช่วยเพิ่มค่า AR ของโดเมนได้และส่งผลต่อการติดอันดับในการค้นหาของเว็บไซต์นั้นๆ อีกด้วย
  • ค่า AR จะใช้วัดคุณภาพของโดเมนเนมโดยพิจารณาจำนวนและคุณภาพของลิงค์ที่ชี้ไปยังโดเมนนั้น โดยลิงค์ที่มีคุณภาพสูงและมาจากเว็บไซต์ที่มีความเชื่อถือสูง จะช่วยเพิ่มค่า AR ของโดเมนได้
  • ค่า AR เป็นตัวบ่งชี้ความสำคัญและคุณภาพของโดเมนในมุมมองของ SEO โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0-100 โดยค่าที่สูงขึ้นจะแสดงถึงโดเมนที่มีความสำคัญและมีคุณภาพสูงในการค้นหา
  • การเพิ่มค่า AR ของโดเมนสามารถทำได้โดยการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและสร้างลิงค์ที่มีคุณภาพจากเว็บไซต์อื่นๆ โดยการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานจะช่วยเพิ่มค่า AR ของโดเมนได้และส่งผลต่อการติดอันดับในการค้นหาของเว็บไซต์นั้นๆ อีกด้วย
  • ค่า AR จะใช้วัดคุณภาพของโดเมนเนมโดยพิจารณาจำนวนและคุณภาพของลิงค์ที่ชี้ไปยังโดเมนนั้น โดยลิงค์ที่มีคุณภาพสูงและมาจากเว็บไซต์ที่มีความเชื่อถือสูง จะช่วยเพิ่มค่า AR ของโดเมนได้
  • ค่า AR เป็นตัวบ่งชี้ความสำคัญและคุณภาพของโดเมนในมุมมองของ SEO โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0-100 โดยค่าที่สูงขึ้นจะแสดงถึงโดเมนที่มีความสำคัญและมีคุณภาพสูงในการค้นหา
  • การเพิ่มค่า AR ของโดเมนสามารถทำได้โดยการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและสร้างลิงค์ที่มีคุณภาพจากเว็บไซต์อื่นๆ โดยการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานจะช่วยเพิ่มค่า AR ของโดเมนได้และส่งผลต่อการติดอันดับในการค้นหาของเว็บไซต์นั้นๆ อีกด้วย

ค่า PR หรือ PageRank ใน SEO คือค่าที่ใช้วัดความสำคัญหรือความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บไซต์ (หรือเพจ) ตามสเกลของ Google ซึ่งเป็นเครื่องมือการค้นหาที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการทำ SEO โดยค่า PR จะมีค่าตั้งแต่ 0-10 โดยค่าที่สูงขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและคุณภาพของเว็บไซต์ตามเกณฑ์ของ Google โดยหน้าเว็บไซต์ที่มีค่า PR สูงจะมีโอกาสมากขึ้นในการเห็นผลการค้นหาที่ดีใน Google แต่ปัจจุบัน Google ได้ยกเลิกการใช้ PageRank เป็นตัวบอกค่าความสำคัญของเว็บไซต์แล้ว แต่การมีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูงยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้คำนึงถึงในการทำ SEO ในปัจจุบัน

นิยามสำหรับใน SEO โดยรวมได้ดังนี้ UR/DR/AR/PR

Write a comment